Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βιοσύνθεσης

Βασική Εκπαίδευση στην Βιοσύνθεση

Η Τετραετής Βασική Εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία - Βιοσύνθεση αποτελείται συνολικά από 960 εκπαιδευτικές ώρες (1 εκπαιδευτική ώρα = 50 λεπτά), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 400 ώρες Θεωρία και Μεθοδολογία
 • 180 ώρες Εποπτευόμενη Θεραπευτική Εξάσκηση
 • 40 ώρες Αξιολόγηση Θεραπευτικών δεξιοτήτων
 • 340 ώρες Εμπειρία σε Μικρές Ομάδες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι ετοιμάζουν τρεις γραπτές εργασίες (περίπου 3000 λέξεων η καθεμία) με θέματα σχετικά με τη θεωρητική ύλη καθώς και με τη βιωματική τους εμπειρία.

Βασικές Ενότητες

Βεβαίωση Σπουδών

Μετά την επιτυχή ολοκληρωση της Βασικής Εκπαίδευσης χορηγείται στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση σπουδών στην οποία αναφέρονται οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει.

θεματολογία Εκπαιδευτικής Υλης

Ανώτερη Εκπαίδευση στην Βιοσύνθεση

Η Ανώτερη Εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία - Βιοσύνθεση αποτελείται από 160 εκπαιδευτικές ώρες επιπλέον της Βασικής Εκπαίδευσης (960 ώρες), οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

 • Ανώτερη εκπαίδευση στη Βιοσύνθεση
 • Εποπτεία
 • Επαγγελματικοί χειρισμοί και συμπεριφορά
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Μεθοδολογία
 • Ανάλυση Χαρακτήρα
 • Διαταραχές οριακών δομών
 • Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση
 • Διάγνωση
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Θεωρία δεσμού (bonding)

Βασικές Ενότητες

Ανάλογα με το περιστατικό, τη χαρακτηροδομή, τη σχέση και το πρόβλημα, τί είναι πιο σωστό να γίνει και σε ποια χρονική στιγμή . Εδώ δουλεύουμε σύμφωνα με το μοντέλο της Βιοσύνθεσης. Πώς συμπεριφέρομαι με τον συγκεκριμένο πελάτη; Τί εναλλακτικές μεθόδους έχω; Ποια μέθοδο να ακολουθήσω με βάση τις ικανότητές μου; Στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι ο θεραπευτής να ανακαλύψει τις βασικές του ποιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να συναντήσει τον πελάτη πέρα και πάνω από το πρόβλημά του.

Η ανώτερη εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποβολή μιας γραπτής παρουσίασης (περίπου 3000 λέξεων).

Βεβαίωση Σπουδών

Μετά την επιτυχή ολοκληρωση της Ανώτερης Εκπαίδευσης χορηγείται στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση σπουδών στην οποία αναφέρονται οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει.