Πεδία Ζωής

Η Βιοσύνθεση αναγνωρίζει την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και την πληθώρα των επιδράσεων στη διαμόρφωσή του. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατος και τα διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και έκφρασης νοούνται ως αλληλοεπηρεαζόμενα πεδία της ανθρώπινης ύπαρξης ή αλλιώς πεδία ζωής.

Τα πεδία ζωής είναι μια έννοια κλειδί για την Βιοσύνθεση που μας βοηθά να επεξηγήσουμε και να εκφράσουμε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούμε στις θεραπευτικές συνεδρίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η προσωπικότητα του ατόμου αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση και την ολοκλήρωση επτά θεμελιωδών πεδίων ζωής. To κάθε ένα σχετίζεται και με μια διαφορετική πτυχή της ζωής κι έχει διαφορετικές εκδηλώσεις. Κάθε πεδίο μπορεί να εκδηλωθεί στη δομή της προσωπικότητας του ατόμου με δύο βασικούς τρόπους: ως κλειστό ή ως ανοικτό σύστημα. Τα κλειστά συστήματα ευθύνονται για χαρακτηρολογικά προβλήματα, σωματικά μπλοκαρίσματα και πνευματικές παρωπίδες. Τα ανοιχτά συστήματα αντανακλούν ψυχική επαφή, ενεργειακή ζωντάνια και σύνδεση με τις ποιότητες του πυρήνα, την αλληλεγγύη , την συμπόνοια και την αίσθηση της ολότητας του σύμπαντος.

Τα πεδία ζωής, όπως φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, αντιστοιχούν σε 7 βασικές περιοχές και σε αντίστοιχες θεραπευτικές παρεμβάσεις:

Life-Fields_el_w800

Συνέντευξη του Ντέιβιντ Μποαντέλλα: 7th International Congress of Biosynthesis

Liane Zink